- سوره سینما - http://www.sourehcinema.ir -

ویدئوی اختصاصی/ تکنیک‌‌های کارگردانی/ بلاکینگ

GodFather2-Cover

سوره سینما [1]تکنیک‌‌های کارگردانی : ایجاد زیرمتن و انتقال بینش به عوامل فیلم از طریق بلاکینگ