Vac

اعتمادسازی و بازاریابی کارآمد؛ رمز موفقیت موسسه «هنرهای تصویری سوره»

موفقیت موسسه «هنرهای تصویری سوره» مرهون هوشمندی، درک و شناخت ظرفیت‌ها و نیازهای جامعه و پاسخ گویی درست به آن‌ها و اعتمادسازی در میان خانواده‌ها و بخش خاکستری مخاطبان آثار سینمایی بوده است.

۱۰ مرداد ۱۳۹۷