madresei

تهیه کننده «میراث جاودان»: سینمای مستند کمبود بودجه ندارد

عباس صالح مدرسه‌ای گفت: سینمای مستند از کمبود بودجه رنج نمی برد و مشکل اصلی در چگونگی اختصاص بودجه این بخش برای ساخت فیلم ها است.

۷ شهریور ۱۳۹۶