سوره سینما

پايگاه خبری تحلیلی سینمای ایران

logotext
تاریخ انتشار:۱۲ دی ۱۳۹۴ در ۲:۱۹ ب.ظ چاپ مطلب

معرفی آثار چهارمین روز اکران فیلم‌های جشنواره عمار / مستند «سلام بر علی پسر موسی» در سینما فلسطین

salam-bar-ali-pesare-moosa

اکران آثار ششمین جشنواره مردمی فیلم عمار از چهارشنبه نه دی ماه آغاز شده و به مدت هشت روز در سینما فلسطین ادامه خواهد داشت و روابط عمومی جشنواره، به صورت روزانه اقدام به معرفی برخی از آثار اکران در سینما فلسطین می نماید.

به گزارش سوره سینما ، اکران آثار ششمین جشنواره مردمی فیلم عمار از چهارشنبه نه دی ماه آغاز شده و به مدت هشت روز در سینما فلسطین ادامه خواهد داشت و روابط عمومی جشنواره، به صورت روزانه اقدام به معرفی برخی از آثار اکران در سینما فلسطین می نماید.

گفتنی است برنامه‌های ششمین جشنواره مردمی فیلم عمار، همه روزه از ساعت ۱۳ آغاز می‎‌شود و تا ساعت ۲۲:۴۰ ادامه خواهد داشت و همه مردم و رسانه ها می‌توانند آثار جشنواره را در سالن های سه گانه سینما فلسطین تهران مشاهده کنند.

چهارمین بسته معرفی برخی از آثار روز اول اکران سینما فلسطین به شرح ذیل است:

مستند «نزدیک‌تر از نیویورک»؛ سالن یک – ساعت ۱۶/۱۵

مستند «نزدیکتر از نیویورک» نام قسمت چهارم از مجموعه مستند ۵ قسمتی «ایران هسته‌ای» است کــه توســط برنامــه تلویزیونــی ثریــا و به کارگردانی علیرضا بوالی ســاخته شــده اســت. «نزدیک‌تر از نیویورک» واقعیــت‌هــای نــاگفتــه‌ای از فضــای اقتصــادی کشــور را مطــرح کــرده اســت و دلایــل بــروز مشــکلات بــه وجــود آمــده به بهانــه تحریم‌ها را زیــر ذره بیــن گرفتــه اســت. «نزدیــک‌تــر از نیویــورک» هــمچنیــن بــا تمرکــز بــر دوره زمانــی پــس از توافــق ژنــو، مســیر تحریمهــا را پــس از ایــن توافقنامــه بررســی کــرده اســت.

مستند «هویت»؛ سالن یک- ساعت ۱۸/۳۵

مستند «هویت» به کارگردانی محمد دستمالچیان، بــه بررســی کشــف حجــاب رضا خانی و حوادثــی کــه در مســجد گوهرشــاد رخ داده است، می پــردازد.

ایــن مســتند نشــان از هویــت دینــی دارد؛ هویــت دینــی یــک شــهر کــه شــهرهای دیگــر را هــم تحــت پوشــش قــرار مــی‌دهــد.

انیمیشن «دم جنبونک‌ها»؛ سالن یک- ساعت ۱۹/۴۵

انیمیشن «دم جنبــونک‌هــا» به کارگردانی محمد خیراندیش دولابی، یــک داســتان جنایی پلیســی دارد که فیلــم نامــه آن بــر اســاس یک نمایــش نامــه‌ شــکل گرفته است. «دم جنبــونک‌هــا»، حــال وهــوای ســال هــای انقلاب را روایــت مــی کنــد و ماجــرای یــک دوســتی قدیمــی در قالــب یــک رویارویــی بیــن ســاواک و مبارزیــن انقـلاب در بســتر داســتان شــکل مــی گیــرد و در ســه کاراکتــر درون اتــاق و بــه مــدت ۲۵ دقیقــه روایــت مــی شــود.

داستانی «تشویق»؛ سالن یک- ساعت ۲۰/۱۰

فیلــم داســتانی «تشــویق» بــه کارگردانــی مهــدی امینــی روایــت دردی بــزرگ اســت. در ایــن داســتان، شــاهد ماجــرای مقدمــه چینــی جهــت برگــزاری یک همایش هســتیم، همایشــی متفــاوت که برگزار کننــدگان آن در عمــل ناقــض حــرف‌هــای خــود هســتند. ایــن اثــر اگــر چــه بیانــی ســاده بــا خــود همــراه کــرده امــا روایتــی تلــخ را بیــان مــی کنــد کــه بــه نوعــی مــی تــوان آن را زمینــه بســیاری از مشــکات در جامعــه دانســت.

مستند «سلام بر علی پسر موسی»؛ سالن دو- ساعت ۱۳/۲۰

«سـلام برعلــی پســر موســی» عنــوان مســتندی ســه اپیــزودی بــه کارگردانــی امیــن قدمــی و تهیــه کنندگــی مرکز مســتند ســوره اســت که به روایت عشــق یــک چوپــان جهــت خدمــت بــه زائــران امــام رضــا(ع) مــی پــردازد.

مستند «هلوکاست سعودی»؛ سالن دو- ساعت ۱۴

مستند «هلوکاست سعودی» بــه کارگردانــی علــی میــرزاده و بــه تهیــه کنندگــی موسســه مصــاف روایتــی شــنیدنی از حــج خونیــن ســال ۱۳۹۴ اســت کــه در آن هــزاران زائــر بــه خــاک و خــون کشــیده شــدند. در این مســتند افزون بر اســتفاده از تصاویر ضبط شــده و کمتر دیده شــده از فاجعــه منــا، بــا شــاهدان ایــن واقعــه از زوایــای مختلــف گفــت و گــو شــده است.

انیمیشن «گذشته‌ها گذشته»؛ سالن دو- ساعت ۱۶/۳۰

«گذشــته هــا گذشــته» عنــوان انیمیشــنی بــه کارگردانــی محمدجــواد ســهرابی اســت کــه در آن بــه روایتــی از سرگذشــت مذاکــرات ایــران بــا غــرب و آمریــکا از دوران صفویــه تــا بــه امــروز مــی‌پــردازد. ســهرابی در ایــن اثــر بــا روایتــی ســاده امــا دلنشــین، نتایــج اعتمــاد بــه کشــورهای غربــی و آمریــکا بــرای مخاطــب بازگــو مــی کنــد و نتیجــه را در پایــان بــه مخاطــب واگــذار مــی کنــد.

مستند «خاطرات خانه متروگ»؛ سالن د.- ساعت ۱۸/۰۵

مســتند «خاطــرات خانــه متــروک» به کارگردانی مهدی فارسی و تهیه کنندگی محسن یزدی پروســه ای گســترده را طــی کــرده و بــه دنبــال نمایــش وضعیــت ایران و قحطــی گســترده آن دوران در جنــگ جهانــی اول اســت کــه بــر اثــر آن ۹ تا ۱۱ میلیــون ایرانــی کشــته شــدند.

مهدی فارسی درباره ایده ساخت این مستند می‌گوید: تهیه کننده اثر بعد از طرح موضوع برای جنگ جهانی اول، کتابی با نام «قحطی بزرگ» اثر «محمد قلی مجد» را به من داد تا آن را مطالعه کنم، مولفه ها و اعداد و ارقام ذکر شده در این کتاب بسیار عجیب و هولناک بود تا جایی که تلفات ایرانی ها را در جنگ جهانی اول ۹ تا ۱۱ میلیون ذکر شده بود و این موضوع من را ترغیب کرد بیشتر در مورد موضوع تحقیق کنم زیرا حقیقتا ماجرا برایم باور پذیر نبود.

مستند «بعد از خمینی»؛ سالن دو؛ ساعت ۱۹/۴۵

مجموعه مستند «بعد از خمینی» روایتی از ناگفته‌های تاریخ انقلاب اسلامی است که به بیان چالش های انقلاب اسلامی بعد از رحلت امام خمینی(ره) در سال ۶۸ می پردازد.

مستند «بعد از خمینی» روایتی بی‌پرده و شفاف از رخدادهای سیاسی اجتماعی دهه ۷۰ است که به کارگردانی حجت الله نیکی ملکی و تهیه کنندگی شبکه اجتماعی افسران تولید شده است.

مستند «این شهر به فروش می‌رسد»؛ سالن دو- ساعت ۲۱/۲۵

مســتند نخســت «این شــهر به فروش می رســد» به کارگردانی افشین پروین‌پور، مستندی است پیرامون فــروش تراکــم در کلانشهرهاســت که ایــن مســئله، معضــل بزرگــی اســت که در کشور شــاهد آن هســتیم، در این مستند، وضعیت تامین مالی شهرداری ها و مدیریت کلان شهرهای کشور، زیر ذره بین قرار گرفته است.

مستند «روز سوم»؛ سالن سه- ساعت ۱۴/۴۵

در مســتند «روز سوم» به کارگردانی میلاد محمدی، مفهــوم ارزش و بها داشــتن موضوعــات مختلــف بــه تصویــر کشــیده شــده اســت و در آن بــا تعریــف یــک جامعــه کوچــک کــه اعضــای آن بچــه‌هــای شــرکت کننــده در اردو را تشــکیل مــی دادنــد، طــرح‌هــای مختلــف اقتصــادی از پــول در آوردن تــا پــول خــرج کــردن اجــرا شــده و در پایــان روز بــا بررســی و مقایســه فعالیــت هــر فــرد نســبت بــه ســایر اعضــا توســط ســر گــروه هــا رویکــرد مطلــوب در ایــن زمینــه مــورد بررســی قــرار مــی‌گیــرد.

مستند «مربی مجاهد»؛ سالن سه- ساعت ۲۰/۴۰

مســتند «مربــی مجاهــد» دربــاره شــهید علــی خلیلی اســت کــه جانش را بر ســر دفــاع از نامــوس و کســب رضایــت ولــی امــر زمان تقدیــم کرد و الگویی شــد برای همــه آنهــا کــه مــی خواهند در مســیر حق و حقیقــت گام بردارند.

شــهید علــی خلیلــی طلبــه جوانــی بــود کــه وقتی دید چند نفر از اراذل و اوبــاش قصــد آزار و اذیــت یــک زن را دارنــد وارد میــدان شــد و طــی درگیــری بــا آنهــا جراحــات ســختی برداشــت. او ســرانجام در ســال ۱۳۹۳ بــر اثــر شــدت جراحــات وارد شــده و پــس از تحمــل سه ســال رنــج و ســختی، بــه درجــه رفیــع شــهادت نائــل آمــد.

داستانی «کارتکس»؛ سالن سه- ساعت ۲۱/۴۰

فیلم داستانی «کارتکس» به کارگردانی سیف اله یزدانی، داســتان زندگــی زن و شــوهر کارمنــدی اســت کــه بــه دلیــل شــاغل بــودن نمی‌تواننــد بــه فرزنــد خــود بــه خوبــی رســیدگی کننــد و همیــن موضــوع باعــث ایجــاد مشــکاتی در آن شــده اســت.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>