سوره سینما

پايگاه خبری تحلیلی سینمای ایران

logotext
تاریخ انتشار:۱۱ دی ۱۳۹۴ در ۳:۵۵ ب.ظ چاپ مطلب

معرفی آثار سومین روز اکران فیلم‌های جشنواره عمار / از مستند«A157» تا انیمیشن «فرزندان آفتاب»

a157-enghelab

اکران آثار ششمین جشنواره مردمی فیلم عمار از چهارشنبه نه دی ماه آغاز شده و به مدت هشت روز در سینما فلسطین ادامه خواهد داشت و روابط عمومی جشنواره، به صورت روزانه اقدام به معرفی برخی از آثار اکران در سینما فلسطین می نماید.

به گزارش سوره سینما ، اکران آثار ششمین جشنواره مردمی فیلم عمار از چهارشنبه نه دی ماه آغاز شده و به مدت هشت روز در سینما فلسطین ادامه خواهد داشت و روابط عمومی جشنواره، به صورت روزانه اقدام به معرفی برخی از آثار اکران در سینما فلسطین می نماید.

گفتنی است برنامه‌های ششمین جشنواره مردمی فیلم عمار، همه روزه از ساعت ۱۳ آغاز می‎‌شود و تا ساعت ۲۲:۴۰ ادامه خواهد داشت و همه مردم و رسانه ها می‌توانند آثار جشنواره را در سالن های سه گانه سینما فلسطین تهران مشاهده کنند.

سومین بسته معرفی برخی از آثار روز اول اکران سینما فلسطین به شرح ذیل است:

مستند «معلم»؛ سالن یک، ساعت ۲۰

«معلــم» عنــوان مســتندی از محســن اردســتانی رســتمی اســت کــه بــه معرفــی تیــپ فاطمیــون در ســوریه مــی پــردازد، تیپی که رزمندگلنش را شیعیان افغانستانی تشکیل می‌دهند که به عنوان مدافعان حرم، با تکفیری‌های داعشی می جنگند.

اردستانی درباره ایده این مستند که راوی آن معلم افغانستانی مدافع حرم است، می گوید: در ابتــدا قــرار بــود مســتندی دربــاره اقدامــات شــهید حســن شــاطری در افغانســتان ســاخته شــود ولی در حیــن تحقیــق و پژوهــش مســتند، بــا گــروه فاطمیــون کــه متشــکل از رزمنــدگان افغانســتانی مدافــع حــرم در ســوریه و ابوحامــد فرمانــده ایــن گــروه آشــنا شــدیم و مســیر ســاخت مســتند بــه ایــن ســو کشــیده شــد.

محسن اردستانی رستمی، متولد ۱۳۶۸ تهران و فارغ التحصیل کارشناسی علوم قرآن دانشگاه تهران است. وی که از سال ۱۳۸۹ به صورت حرفه‌ای وارد عرصه فیلمسازی شده است، در پنجمین دوره جشنواره مردمی فیلم «عمار» با مستند «کرار» توانست فانوس بخش بین الملل و بیداری اسلامی را کسب کند. وی لوح تقدیر بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران را هم بخاطر فیلم کوتاه داستانی «روزی روزگاری در رفح» در کارنامه خود دارد.

مستند «وام اهلی»؛ سالن یک، ساعت ۲۰/۲۵

مستند «وام اهلی» زبان حال کسانی است که به وام بانکی نیاز دارند، اما نمی‌دانند بانکداری کنونی، زایده اقتصاد لیبرالی است و نهایتا این افراد با مشکلاتی مواجه می‌شوند که از سوی بانک‌‌ها دامنشان را می‌گیرد. این افراد در انتها متوجه می‌شوند که راه حل مشکلشان نه بانک‌ها بلکه …

مستند «حماسه پل کرخه»، سالن یک، ساعت ۲۱/۵۰

مستند «حماسه پل کرخه» به کارگردانی رضا شهابی‌نژاد، روایتگــر فــداکاری‌هــای جوانــان اندیمشــکی در دفاع مقدس اســت که بــا غیــرت و صلابــت اجــازه ندادنــد تا این شــهر مهــم و اســتراتژیک ایــران در اوایل جنــگ تحمیلــی ســقوط کند.

نیروهــای رژیــم بعــث کــه بــا هــدف گرفتــن پــل کرخــه و مســدود کــردن مســیر ارتباطــی تهــران- خوزســتان ســعی در تســخیر ایــن اســتان مــرزی داشــتند که بــا رشــادت هــای جوانــان ایــن مــرز و بــوم مواجــه می‌شوند…

مستند «دختر نهضت»؛ سالن یک، ساعت ۱۹/۴۵

مستند «دختــر نهضــت» به کارگردانی مسعود کارگر، بــا محوریــت فعالیــت یکــی از مربیــان زن نهضت سواد آموزی در دهه ۶۰ روایــت مــی شــود که بعد از گذرانــدن دوره‌هــای تربیت مربی ویژه نهضت ســواد آموزی راهــی روســتاهای اطــراف کلیبــر اســتان آذربایجــان شرقی می‌شــود و با ســختی فراوان اما همراه با عشــق و شــیرینی خاصی بــه امــر آمــوزش مشغول می‌شود.

مستند «A157»؛ سالن دو، ساعت ۱۵/۳۰

مستند «A157» به کارگردانی بهروز نورانی‌پور، روایتگــر زندگــی ســه دختــر ســوری اســت کــه پــس از دســت دادن پــدر و مــادر خــود در جنــگ بــا تروریســت‌هــای داعشــی، مجبــور بــه زندگــی در اردوگاهــی در نزدیکــی مــرز ترکیــه شــده‌انــد.

a157

در این مستند، ســه خواهــر ســوری بــه نــام‌هــای «روکــن»، «هیلیــن» و «ســولاف» از حوادثی تکان دهنده و تعرض وحشــتناک یک داعشــی در جریــان حملــه بــه خانــه آن‌هــا ســخن مـی‌گوینــد و تمــام اتفاقــات تلخــی را کــه بــر آن‌هــا گذشــته است، بازگــو مــی‌کننــد.

مستند «سرباز واهیک»؛ سالن دو، ساعت ۱۹

مستند «سرباز واهیک» به کارگردانی حمید شعبانی صمغ‌آبادی، درباره دیدار رهبر انقلاب بــا خانــواده شــهید ارمنــی در شــب میــلاد حضرت مســی(ع) است که فرزندشــان در دفــاع مقــدس بــه شــهادت رســیده است.

شــعبانی صمــغ آبــادی، هــدف از تولیــد این مســتند را نشــان دادن زندگــی اقلیــت‌هــای مختلــف دینــی در ایــران و ارتبــاط آنها بــا شــیعیان عنوان می‌کند بــه گونــه‌ای کــه عالــی‌ترین مقام سیاســی-مذهبی کشور با حضــور در جمع این خانواد‌ها، مقــام فرزندان شهیدشان را پــاس مــی دارد و از آنان تجلیل می‌کند.

 مستند «روایت نصر»؛ سالن دو، ساعت ۲۰/۴۵

مستند «روایت نصر» به کارگردانی ساسان فلاح‌فر، درباره شــهید حمیــد رضــا زمانــی اســت کــه نصــف بدنــش در جــرف الصخــر عــراق، در مســیر زائــران اربعیــن و نصــف دیگــرش در ایــران مدفــون اســت. «حمیدرضــا زمانــی» از رزمنــدگان مظلوم جبهه مقاومت اسلامی است کــه در راه دفــاع از حریــم آل الله در برابــر ایــادی اســلام آمریکایــی و مــزدوران ســعودی بــه شــهادت می‌رسد و از پیکر پاکش …

داستانی «تور و ماهی»؛ سالن سه، ساعت ۱۸

ایــن فیلــم داستانی کوتــاه درباره دو پســر بچــه‌ای است که در بــازار ماهــی فــروش‌هــا کار مــی‌کننــد تــا آن‌کــه بــر اثر یک ســری اتفاقــات مجبــور بــه تصمیــم گیــری بــر خـلـاف رونــد ســابق زندگیشــان مــی شــوند. علی نیکفر، کارگــردان فیلــم داســتانی «تــور و ماهــی»، ایــده ایــن فیلــم را برگرفتــه از فعالیــت هــای جمعیــت دانشــجویی امــام علــی(ع) در راســتای کمــک بــه محرومــان عنــوان می‌کند که در بوشــهر، روزهــای پنج‌شنبه و جمعه بــرای کــودکان کار، کلاس‌هــای درســی برگــزار مــی‌کــردند و طــی ارتبــاط و همراهــی بــا آنــان، ایــده اولیــه تولیــد شــکل می‌گیرد.

مستند «فرصت در غروب»؛ سالن سه، ساعت ۱۸/۱۵

مســتند «فرصــت در غــروب» بــه کارگردانــی علی اکبر شــفیعی به ســیره شــهید علی اکبــر اژه، از شهدای بمب‌گذاری دفتر نخست وزیری در هفتم تیر سال ۱۳۶۰ پرداخته اســت. شهید اژه، مبــارزات سیاســی-مذهبــی‌اش را از سال ۱۳۴۴ با ورود به کانون تربیتی جهان اسلام، شــروع می‌کند و بــا کمــک دیگــر همراهان، جزواتــی پــر محتــوا بــه نــام «فرصــت در غــروب» منتشــر مــی‌کند. وی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بیشــتر وقتش را به روشــنگری و افشــای چهره منافقین و لیبرال‌هــا می‌گذرانــد و عامــل جــذب جوانانن بســیاری به فعالیت‌های دینی و مذهبی می‌شود.

داستاتی «از ما»؛ سالن سه، ساعت ۱۹/۱۰

سیدمرتضی سبزقبا، کارگردان این اثر داستانی درباره فیلمش می‌گوید: : ایــن اثــر بــرای نزدیکــی و قرابــت هرچــه بیشــتر انســان‌هایــی تولیــد شــده است کــه هرچنــد جنــگ ناخواســته‌ای بیــن آن‌هــا شــکل گرفتــه امــا شــاخصه های مشــترک مذهبــی و فرهنگی مــی توانــد عامــل نزدیکــی آنهــا باشــد.

انیمیشن «فرزندان آفتاب»؛ سالن سه، ساعت ۲۱/۲۰

انیمیشن «فرزندان آفتاب»، به کارگردانی مسعود حمزه‌ای، خلاصــه‌ای از ۵۲ قسمت ســریال فرزنــدان آفتــاب اســت کــه در آن کــه تعــدادی از نوجوانان درگیــر اتفاقات و حــوادث بــه وجــود آمــده می‌شوند کــه بــا راهنمایــی‌هــای روحانــی محل، مشــکلات را مرتفع می‌کنند و…


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>