Zinate-Manzel
سیره علما در آینه تصویر/ ویدئو

رواق منظر چشم من آشیانه توست، کَرَم نما و فرود آ که خانه خانه توست

مستند نمایشی «زینت منزل» حکایت چیدمان و اثاث منزل میرزا جوادآقا تهرانی است که برای رضایت همسرش انجام داده بود.

۱۵ مرداد ۱۳۹۷