سوره سینما

پایگاه خبری-تحلیلی سینمای ایران و جهان

sourehcinema

ماهنامه سوره سینما

SourehMag

ماهنامه «سوره سینما» شماره سی‌و‌چهارم – آذر ۱۳۹۸

دانلود شماره سی‌و‌چهارم ماهنامه «سوره سینما»

**********

ماهنامه «سوره سینما» شماره سی‌و‌سوم – آبان ۱۳۹۸

دانلود شماره سی‌و‌سوم ماهنامه «سوره سینما»

**********

ماهنامه «سوره سینما» شماره سی‌و‌دوم – مهر ۱۳۹۸

دانلود شماره سی‌و‌دوم ماهنامه «سوره سینما»

**********

ماهنامه «سوره سینما» شماره سی‌ام و سی‌و‌یکم – مرداد و شهریور ۱۳۹۸

دانلود شماره سی‌ام و سی‌و‌یکم ماهنامه «سوره سینما»

**********

ماهنامه «سوره سینما» شماره بیست و هشتم و بیست و نهم – خرداد و تیر ۱۳۹۸

دانلود شماره بیست و هشتم و بیست و نهم ماهنامه «سوره سینما»

**********

ماهنامه «سوره سینما» شماره بیست و ششم و بیست و هفتم – فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۸

دانلود شماره بیست و ششم و بیست و هفتم ماهنامه «سوره سینما»

**********

ماهنامه «سوره سینما» شماره بیست و چهارم و بیست و پنجم – بهمن و اسفند ۱۳۹۷

دانلود شماره بیست و چهارم و بیست و پنجم ماهنامه «سوره سینما»

**********

ماهنامه «سوره سینما» شماره بیست و سوم – دی ۱۳۹۷

دانلود شماره بیست و سوم ماهنامه «سوره سینما»

**********

ماهنامه «سوره سینما» شماره بیست و دوم – آذر ۱۳۹۷

دانلود شماره بیست و دوم ماهنامه «سوره سینما»

**********

ماهنامه «سوره سینما» شماره بیست و یکم – آبان ۱۳۹۷

دانلود شماره بیست و یکم ماهنامه «سوره سینما»

**********

ماهنامه «سوره سینما» شماره بیستم – مهر ۱۳۹۷

دانلود شماره بیستم ماهنامه «سوره سینما»

**********

ماهنامه «سوره سینما» شماره نوزدهم – شهریور ۱۳۹۷

دانلود شماره نوزدهم ماهنامه «سوره سینما»

**********

ماهنامه «سوره سینما» شماره هجدهم – مرداد ۱۳۹۷

دانلود شماره هجدهم ماهنامه «سوره سینما»

**********

ماهنامه «سوره سینما» شماره هفدهم – تیر ۱۳۹۷

دانلود شماره هفدهم ماهنامه «سوره سینما»

**********

ماهنامه «سوره سینما» شماره شانزدهم – خرداد ۱۳۹۷

دانلود شماره شانزدهم ماهنامه «سوره سینما»

**********

ماهنامه «سوره سینما» شماره پانزدهم – اردیبهشت ۱۳۹۷

دانلود شماره پانزدهم ماهنامه «سوره سینما»

**********

ماهنامه «سوره سینما» شماره سیزدهم و چهاردهم – فروردین ۱۳۹۷

دانلود شماره سیزدهم و چهاردهم ماهنامه «سوره سینما»

**********

ماهنامه «سوره سینما» شماره دوازدهم – بهمن ۱۳۹۶

دانلود شماره دوازدهم ماهنامه «سوره سینما»

**********

ماهنامه «سوره سینما» شماره یازدهم – دی ۱۳۹۶

دانلود شماره یازدهم ماهنامه «سوره سینما»

**********

ماهنامه «سوره سینما» شماره دهم – آذر ۱۳۹۶

دانلود شماره دهم ماهنامه «سوره سینما»

**********

ماهنامه «سوره سینما» شماره نهم – آبان ۱۳۹۶

دانلود شماره نهم ماهنامه «سوره سینما»

**********

ماهنامه «سوره سینما» شماره هشتم – مهر ۱۳۹۶

دانلود شماره هشتم ماهنامه «سوره سینما»

**********

ماهنامه «سوره سینما» شماره هفتم – شهریور ۱۳۹۶

دانلود شماره هفتم ماهنامه «سوره سینما»

**********

ماهنامه «سوره سینما» شماره ششم – مرداد ۱۳۹۶

SourehCinemaMag.06

دانلود شماره ششم ماهنامه «سوره سینما»

**********

ماهنامه «سوره سینما» شماره پنجم – تیر ۱۳۹۶

SourehCinemaMag.05

دانلود شماره پنجم ماهنامه «سوره سینما»

**********

ماهنامه «سوره سینما» شماره چهارم – خرداد ۱۳۹۶

SourehCinemaMag.04

دانلود شماره چهارم ماهنامه «سوره سینما»

**********

ماهنامه «سوره سینما» شماره سوم – اردیبهشت ۱۳۹۶

sourehmag-03

دانلود شماره سوم ماهنامه «سوره سینما»

**********

ماهنامه «سوره سینما» شماره دوم – اسفند ۱۳۹۵

sourehmag-02

دانلود شماره دوم ماهنامه «سوره سینما»

**********

ماهنامه «سوره سینما» شماره اول – بهمن ۱۳۹۵

sourehmag-01

دانلود شماره اول ماهنامه «سوره سینما»